1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів навчального закладу.

 2. Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників ВПУ №7.

 3. Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в навчальному закладі.

 4. Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ВПУ №7.

 5. Методична рада училища є дорадчим органом і підпорядковується заступнику директора з навчально-методичної роботи.

 6. Методична рада створюється наказом директора терміном на один рік.

 7. Методична рада керує всією методичною роботою в училищі.

Методична рада створюється для вирішення наступних задач, покладених на навчальний заклад:

 • координація діяльності циклових методичних комісій і інших структурних підрозділів методичної служби ВПУ №7, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

 • розробка основних напрямів методичної роботи ВПУ №7;

 • формування мети і задач методичної служби ВПУ №7;

 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

 • організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності у ВПУ №7, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів тощо;

 • організація консультування педпрацівників училища з проблем вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

 • розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників ВПУ №7;

 • участь в атестації педпрацівників училища;

 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання;

 • професійне становлення молодих (початківців) викладачів та майстрів виробничого навчання;

 • виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду творчо працюючих педагогів;

 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;

 • упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем;

 • розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в освітній процес.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 • Аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

 • участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних програм;

 • розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з предметів (дисциплін), що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних предметів (дисциплін) для більш повного забезпечення вимог державних стандартів;

 • обговорення дидактичних матеріалів з предметів (дисциплін);

 • підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня викладачів та майстрів в/н;

 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

 • організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і упровадження нових інформаційних технологій навчання;

 • застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

 • розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання, а також методики їх використання в освітньому процесі;

 • вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних кабінетів, майстерень, мереж і їх програмного забезпечення тощо);

 • взаємовідвідування занять як усередині циклової методичної комісії, так і між викладачами та майстрами в/н різних методичних комісій з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів (дисциплін);

 • сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими цикловими методичними комісіями в цілях обміну досвідом роботи;

 • вивчення досвіду роботи споріднених циклових методичних комісій інших навчальних закладів і обмін досвідом з цієї роботи;

 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими педагогами;

 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів (дисциплін).

3. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

3.1. Очолює методичну раду училища - голова методичної ради.

3.2. Наказом директора училища головою методичної ради призначається заступник директора з навчально-методичної роботи. Заступником голови методичної ради призначається - заступник директора з навчально-виробничої роботи. Секретарем методичної ради призначається методист.

До складу методичної ради входять:

 • директор

 • заступник директора з навчально-методичної роботи;

 • заступник директора з навчально-виробничої роботи;

 • заступник директора з навчальної роботи;

 • заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • старший майстер;

 • методисти

 • голови циклових методичних комісій;

 • керівник фізичного виховання;

 • голова профспілкового комітету працівників училища;

 • досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання.

3.3. У складі ради можуть формуватися секції (фокус-групи) по різних напрямах діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту і т.п.).

3.4. При методичній раді училища створюються постійно діючі випускаючі циклові, циклові методичні комісії та комісія з виховної роботи перелік і склад яких визначається методичною радою і затверджується наказом директора училища.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

4.1. Робота ради здійснюється на основі перспективного річного плану методичної роботи. Річний план методичної роботи складається на основі планів роботи циклових методичних комісій, які погоджуються з методистом.

4.2. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором ВПУ №7 і затверджується на засіданні педагогічної ради училища.

4.3. Періодичність засідань методичної ради ВПУ №7 – 1 раз на 2 місяці. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем.

4.4. При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників.

4.5. З кожного з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в протоколах і зберігаються у заступника директора з навчально-методичної роботи.

5. ЗДІЙСНЕННЯ РІШЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

5.1. Рішення ради приймаються більшістю голосів при відкритому голосуванні і оформляються протоколом, який підписує голова методичної ради і секретар.

5.2. Рішення методичної ради впроваджуються в практику роботи виданням відповідних розпоряджень та наказів по училищу.

5.3. Засідання циклових методичних комісій оформляються протоколами, які підписуються головами комісій і зберігаються у них. У разі виникнення спірних питань голови циклових методичних комісій зобов'язані з'являтися з оформленими протоколами засідання комісій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

6.1. Член методичної ради має право:

 • готувати пропозиції і рекомендувати педпрацівників для підвищення кваліфікаційного розряду;

 • висувати пропозиції про поліпшення освітнього процесу в училищі;

 • ставити питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в циклових методичних комісіях;

 • ставити питання перед адміністрацією училища про заохочення педпрацівників навчального закладу за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

 • рекомендувати педпрацівникам різні форми підвищення кваліфікації;

 • висувати педпрацівників для участі в професійних конкурсах тощо.

6.2. Член методичної ради зобов'язаний :

 • відвідувати засідання методичної ради, циклових методичних комісій, брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються;

 • виконувати доручення ради \комісії\ у встановлений термін;

 • завчасно готувати свої пропозиції щодо порядку денного майбутнього засідання.

6.3. Участь членів методичної ради в роботі ради планується в індивідуальних планах викладачів і майстрів виробничого навчання у розділі методична робота.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

7.1. В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді ВПУ №7.

7.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором ВПУ №7 (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішньоучилищного контролю.

59962317.jpg
59962317.jpg
foto_35.png
mo.png
0f3f7b3d024c0f56f0acc50bc50d9557_XL.jpg
ИМЗО.jpg
departosv.jpg

Вище професійне училище №7 м. Кременчука Полтавської області

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now